Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN-GEBOUW DE PAREL-TOLSTRAAT 34 A-9320 NIEUWERKERKEN

 

  1. Het gebouw De Parel

De Parel Famille Sportcentrum, is een gebouw die haar ruimte en accommodatie ter beschikking stelt van haar leden met als hoofddoel het beoefenen van fitness- en andere bewegingsactiviteiten. De Parel, hierbij optredend als commerciēle benaming, maakt integraal deel uit van SA DE PAREL BV met maatschappelijke zetel te Tolstraat 34 A-9320 Nieuwerkerken en met als ondernemingsnummer BE0770587301. Bij geschillen is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de (handels)rechtbanken van Aalst en Dendermonde bevoegd.

 

  1. Toegangskaart

De allereerste keer dat men een beurtenkaart of een abonnement aanschaft dient een toegangskaart aangekocht te worden – met deze kaart kan men de tourniquets en de lockers In de kleedkamers bedienen. Bij verlies van deze toegangskaart dient men een nieuw exemplaar aan de balie aan te kopen. Deze kaart is strikt persoonlijk en bevat ook alle gegevens van de persoon ; bij misbruik hiervan kan de kaart ingetrokken worden!

 

  1. Lidmaatschap en abonnement

Men wordt lid van zodra men een freepass, dagpas, beurtenkaart, abonnement, enz. aanschaft en betaalt. Het lid mag alleen deze activiteiten beoefenen die begrepen zijn in de door het lid gekozen formule. Het lidmaatschap is onderworpen aan indexaanpassingen. Het lidmaatschap kan worden gewijzigd zonder voorafgaandelijke verwittiging door De Parel. Het lid aanvaardt automatisch de algemene voorwaarden van zodra hij het lidmaatschap hetzij volledig bij een vast abonnement, beurtenkaart of dagpas, hetzij gedeeltelijk bij abonnementen met domiciliēring betaald heeft.

 

  1. Abonnementen met domiciliëring

Er is een domiciliëring, op flex-basis; hieronder worden de algemene voorwaarden alsook de specifieke uitleg besproken.

 

Algemeen:

 

Een abonnement met domiciliëring loopt steeds van de 1ste tot de laatste dag van een maand. Bij aanvang van het abonnement met domiciliëring dient het resterende bedrag van de lopende maand van opstart + de eerst volgende volledige maand steeds ineens betaald te worden in contanten of met bancontact.

 

Bij een abonnement met domiciliëring zal er een mandaatformulier SEPA Europese domiciliëring CORE overhandigd worden en dient een ondertekend exemplaar steeds in het gebouw bewaard te blijven. De gekozen termijn zal moeten gerespecteerd worden, zie type’s hieronder.

 

Wanneer een SEPA Europese domiciliēring niet uitvoerbaar is, zal De Parel bij elke extra vordering een bedrag van 5,00 aanrekenen en dit als storneringskost. Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien De Parel dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is De Parel gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze. Zolang niet werd betaald kan het lid de toegang tot het gebouw (tijdelijk) ontzegd worden.

 

Domiciliëring op flexbasis:

Hierbij kiest de klant voor domiciliëring zoals hierboven maar met een flexibele opzeg; men kan dit abonnement maandelijks opzeggen én dit ten laatste 14 dagen voor de maandelijkse vervaldag!

 

  1. Opzegging, duur, bevriezing en einde van het abonnement

1) Betaalde bedragen worden onder geen enkel beding terugbetaald.

 

2) Het abonnement kan niet beëindigd worden tijdens de looptijd van het abonnement. Enkel om ernstige medische redenen kan er overwogen worden door de financiële verantwoordelijke van De Parel om ofwel een verlenging van de looptijd toe te staan ofwel een onmiddellijke stopzetting van het abonnement met domiciliëring te doen vanaf de eerstvolgende maand. Eventuele opzegperiode’s dienen gerespecteerd te worden.

 

3) Men kan een periode binnen een abonnement bevriezen; hiervoor wordt wel een kost aangerekend per periode of administratieve manipulatie; dit is van toepassing voor vakantie en/of ziekteperiode!

 

  1. Beperkte verantwoordelijkheid

1) Noch De Parel, noch zijn medewerkers of verantwoordelijken kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van De Parel.

 

2) Noch De Parel, noch zijn medewerkers of verantwoordelijken kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van het gebouw.

 

  1. Medische toestand van de leden

Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert en dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning. Men mag geen gebruik maken van De Parel indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid of de fysieke conditle van de andere leden of aanwezigen zou schaden.

 

  1. Gedrag in het gebouw

1) Alle leden en bezoekers zullen het gebouw en zijn uitrusting met zorg behandelen en het advies van de fitnessbegeleiders, lesgevers en medewerkers volgen. Indien een lid het gebouw of zijn uitrusting beschadigt door onachtzaamheid of onvoorzichtigheid zullen zij deze schade moeten vergoeden.

 

2) Brutaal, onverantwoord of agressief gedrag zal altijd de beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.

 

  1. Drugs en verdovende middelen

Het is ten allen tijde verboden drugs te verdelen en/of te verbruiken in het gebouw van De Parel. Eveneens is het gebruik van verdovende middelen ten strengste verboden in eender welke vorm of hoedanigheid. Bij overtreding zullen de bevoegde instanties verwittigd worden en wordt de verdere toegang tot het gebouw ontzegd. Het lidmaatschap wordt dan ook onmiddellijk beëindigd. Noch De Parel, noch zijn medewerkers of verantwoordelijken kunnen verantwoordelijk gesteld worden indien leden deze regel overtreden.

 

  1. Andere

1) Er is geen verzekering inbegrepen in het lidmaatschap. Het lid dient dit individueel in orde te brengen indien gewenst.

 

2) Roken is niet toegelaten in het gebouw van De Parel.

 

3) Aangepaste kledij is aangewezen.

 

4) Alle lessen gaan door vanaf 5 personen. De Parel kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de les niet doorgaat.

 

 5) Het huisreglement en prijslijst dat binnen in het gebouw zichtbaar is opgesteld, maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden; deze kunnen ten allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaandelijke verwittiging

 

6) De Parel, zijn medewerkers en verantwoordelijken zijn ten allen tijde gerechtigd om personen de toegang tot het gebouw te ontzeggen en dit zonder verdere motivering.